ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

1 2 3 4 36
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:05:00 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:06:51 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Warning: Original and translation should both end on newline.
Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-04-12 09:37:36 GMT
Translated by:
vanhoa1k5
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add Link Thêm liên kết Details

Add Link

Thêm liên kết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:22:50 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this link from your profile Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn Details

Delete this link from your profile

Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:26:22 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
URL: URL: Details

URL:

URL:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:19 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Title: Tiêu đề: Details

Title:

Tiêu đề:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:49 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
View complete profile Hiển thị toàn bộ tiểu sử Details

View complete profile

Hiển thị toàn bộ tiểu sử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:42:57 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Bio: Lý lịch Details

Bio:

Lý lịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:14:40 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify through Gravatar... Xác minh qua Gravatar... Details

Verify through Gravatar...

Xác minh qua Gravatar...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:05:28 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:43:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verified External Services Xác thực với các Dịch vụ khác Details

Verified External Services

Xác thực với các Dịch vụ khác

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:47:25 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
About you Giới thiệu về bạn Details

About you

Giới thiệu về bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:43:34 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display name publicly as Hiện tên công khai với Details

Display name publicly as

Hiện tên công khai với

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:45:27 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full name Tên đầy đủ Details

Full name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:34:27 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 4 36
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as