Glossary for Persian

واژه‌نامهٔ وردپرس.کام

Item Part of speech Translation Comments
2-factor authentication noun اصالت‌سنجی دوعاملی سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-04 14:11:45
Al (irdb)
Actions:
account noun حساب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:12:52
Al (irdb)
Actions:
Aside noun در حاشیه نوعی از قالب‌های نوشتهٔ وردپرس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-20 09:05:11
Al (irdb)
Actions:
assignment noun تکلیف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-23 18:13:19
Al (irdb)
Actions:
authentication noun اصالت‏‌سنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:14:20
Al (irdb)
Actions:
authorization noun اجازه مجاز شمردن کاربر در دستیابی به داده‏ها یا استفاده از سامانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-05 04:45:40
Al (irdb)
Actions:
Avatar noun چهرک تصویری در محیط‌های مجازی که نشان‌دهندهٔ هریک از افراد فعال در آن محیط است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-08-31 05:58:58
Al (irdb)
Actions:
background noun پس‌زمینه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:30:30
Al (irdb)
Actions:
bookmark noun نشانک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:59:14
Al (irdb)
Actions:
credential noun اعتبارنامه داده‌هایی که برای اثبات صحت شناسه‌ای ادعایی یا تأیید شناسه سامانهٔ ارسال یا نمایش داده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-11 07:01:19
Al (irdb)
Actions:
Detach verb گسستن جداکردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-10 04:59:30
Al (irdb)
Actions:
domain noun دامنه دامنهٔ اینترنتی. نمایان‌گر حوزهٔ مدیریت و کنترل روی اینترنت است. برای نمونه example.wordpress.com یک نام دامنه است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-06-06 13:51:25
Al (irdb)
Actions:
download noun بارگیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:15:57
Al (irdb)
Actions:
draft noun پیش‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-03-26 06:38:15
Al (irdb)
Actions:
font noun قلم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-13 05:55:22
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 04:51:53
Al (irdb)
Actions:
header noun سرایند بخشی از متن که قبل از بدنۀ اصلی پیام الکترونیکی ظاهر می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 04:52:21
Al (irdb)
Actions:
home page noun آغازه نخستین صفحهٔ وب‌نوشت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:27:46
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:36:11
Al (irdb)
Actions:
icon noun نقشک تصویری کوچک بر روی صفحهٔ نمایش که نمایندۀ شی‏ء یا برنامه‌‏ای باشد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 04:45:29
Al (irdb)
Actions:
Insight noun فراست ادراک و دریافتن باطن چیزی با دیدن ظاهر آن - فرهنگ فارسی معین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-08-22 01:35:48
Al (irdb)
Actions:
internet service provider noun رسانندهٔ خدمات اینترنتی فراهم‌سازی که به کاربر امکان می‌دهد تا از طریق افزاره‌های سیار مانند تلفن همراه یا رایانۀ کیفی به اینترنت دسترسی پیدا کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:40:01
Al (irdb)
Actions:
keyboard noun صفحه‌کلید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:56:50
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:37:10
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:37:40
Al (irdb)
Actions:
log in noun ثبت ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:07:25
Al (irdb)
Actions:
log on noun ثبت ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:06:57
Al (irdb)
Actions:
menu noun گزینگان مجموعه‌‏ای از گزینه‌‏ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:26:27
Al (irdb)
Actions:
menu bar noun نوار گزینه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:27:08
Al (irdb)
Actions:
Metadata noun فراداده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:32:37
Al (irdb)
Actions:
Opacity noun کدری توانایی جسم یا ماده در جلوگیری از عبور تابش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:22:55
Al (irdb)
Actions:
page noun صفحه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-03-22 09:44:37
Al (irdb)
Actions:
palette noun تخته‏‌رنگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:22:08
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:12:04
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:12:18
Al (irdb)
Actions:
photoblog noun وب‏‌نوشت عکسی نوعی وب‏‌نوشت، عمدتاً شامل عکس‌هایی که وب‌‏نویس عکسی گرفته است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:40:44
Al (irdb)
Actions:
photoblogger noun وب‏‌نویس عکسی وب‏‌نویسی که عمدتاً از عکس‌هایی که خود او یا دیگران گرفته‏‌اند در وب‏‌نوشت استفاده می‏کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:41:05
Al (irdb)
Actions:
photoblogging noun وب‌‏نویسی عکسی استفاده از عکس تهیه‌شده توسط وب‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:41:17
Al (irdb)
Actions:
pop-up menu noun گزینگان بالاپَر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:27:37
Al (irdb)
Actions:
recovery noun بازیابی [رمزشناسی] بازیابی کلید به معنی تولید مجدد کلید رمزنگاشتی در صورت سرقت یا گم ‌شدن یا تخریب آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-08 23:28:58
Al (irdb)
Actions:
revision noun بازنگری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-26 05:43:37
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:20:23
Al (irdb)
Actions:
server noun کارساز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-07 04:52:00
Al (irdb)
Actions:
sharing expression اشتراک‌گذاری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-03-26 06:35:50
Al (irdb)
Actions:
shift key noun کلید تبدیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:56:19
Al (irdb)
Actions:
sign in noun ثبت ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:07:43
Al (irdb)
Actions:
site noun وب‌گاه مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی اطلاعات خود را در آن قرار می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:07:46
Al (irdb)
Actions:
spam noun هرزنامه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-03-22 09:45:38
Al (irdb)
Actions:
tab key noun کلید جهش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:57:16
Al (irdb)
Actions:
testimonial noun گواهی‌نامه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-28 08:17:47
Al (irdb)
Actions:
Two factor authentication noun اصالت‌سنجی دوعاملی سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-04 14:11:15
Al (irdb)
Actions:
two-factor authentication noun اصالت‌سنجی دوعاملی سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-04 14:13:18
Al (irdb)
Actions:
Undo noun واگَرد یکی از گزینه‌‏های نوار گزینه که باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می‏شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-17 01:21:50
Al (irdb)
Actions:
uniform resource locator noun نشانی وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:28:26
Al (irdb)
Actions:
Upload noun بارگذاری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:13:19
Al (irdb)
Actions:
URL noun نشانی وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:28:13
Al (irdb)
Actions:
validation noun اعتبارسنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:16:29
Al (irdb)
Actions:
verification noun درستی‌سنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:15:51
Al (irdb)
Actions:
vulnerability noun آسیب‏‌پذیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-23 17:44:28
Al (irdb)
Actions:
web page noun صفحهٔ وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:25:47
Al (irdb)
Actions:
web site noun وب‌گاه مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی اطلاعات خود را در آن قرار می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:08:11
Al (irdb)
Actions:
weblog noun وب‌نوشت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:41:59
Al (irdb)
Actions:
weblogger noun وب‌نویس عامل یا شخصی که وب‌‏نویسی کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:42:11
Al (irdb)
Actions:
Widget noun ابزارک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 04:43:20
Al (irdb)
Actions:

Export as CSV