Translation of Gravatar: Vietnamese

Validator: woorockets. More information.

1 2 3 4 5 33
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
View complete profile Hiển thị toàn bộ tiểu sử Details

View complete profile

Hiển thị toàn bộ tiểu sử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:42:57 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Bio: Lý lịch Details

Bio:

Lý lịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:14:40 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify through Gravatar... Xác minh qua Gravatar... Details

Verify through Gravatar...

Xác minh qua Gravatar...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:05:28 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:43:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verified External Services Xác thực với các Dịch vụ khác Details

Verified External Services

Xác thực với các Dịch vụ khác

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:47:25 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add Link Thêm liên kết Details

Add Link

Thêm liên kết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:22:50 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Title: Tiêu đề: Details

Title:

Tiêu đề:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-10 21:24:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Title: Tiêu đề: Details

Title:

Tiêu đề:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:49 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
URL: URL: Details

URL:

URL:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:19 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this link from your profile Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn Details

Delete this link from your profile

Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:26:22 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Links Liên kết Details

Links

Liên kết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-22 07:54:50 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Links Các liên kết Details

Links

Các liên kết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:40:28 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add photo through Gravatar... Thêm ảnh qua Gravatar Details

Add photo through Gravatar...

Thêm ảnh qua Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-27 09:05:22 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this image from your profile Xoá hình này khỏi hồ sơ của bạn Details

Delete this image from your profile

Xoá hình này khỏi hồ sơ của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:11:24 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Photos Hình ảnh Details

Photos

Hình ảnh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:40:43 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 33
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as