Glossary for Persian translation of WordPress.com

واژه‌نامه

Item Part of speech Translation Comments
alignment noun تراز نحوهٔ قرار گرفتن متن در صفحهٔ وب یا بر صفحهٔ کاغذ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-09-26 03:48:05
Al (irdb)
Actions:
authentication token noun نمودافزار اصالت‌سنجی افزاره‌ای قابل‌حمل که برای اصالت‌سنجی کاربران به کار می‌رود و بـراساس دنبالـه‌های بـرنـامه‌ای چالش‌ـ پاسخ مبتنی بر زمان کار می‌کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-20 03:21:25
Al (irdb)
Actions:
Insight noun بینش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-14 16:39:11
Al (irdb)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-11 01:55:55
Al (irdb)
Actions:
Newsletter noun خبرنامه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-15 02:14:56
Al (irdb)
Actions:
nonce noun تک‌بار [رمزشناسی] عدد یا رشته‌عددی که تنها یک ‌بار در یک خوارزمی/ الگوریتم یا قرارداد امنیتی برای رویارویی با حملهٔ تکرار به کار می‌رود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-07-30 02:16:40
Al (irdb)
Actions:
premium adjective ویژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-14 04:24:01
Al (irdb)
Actions:
profile noun نمایه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-07-13 03:44:53
Al (irdb)
Actions:
trash noun دورانداخته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-14 03:40:30
Al (irdb)
Actions:
trash verb دور انداختن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-14 03:40:42
Al (irdb)
Actions:

Export as CSV