Glossary for Mongolian translation of WordPress.com

Item Part of speech Translation Comments
account noun бүртгэл, эрх

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-09 08:50:43
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Customizable noun Өөрчилж болохуйц

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-17 10:37:09
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
eCommerce noun Интернет Худалдаа

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-15 14:31:51
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
feed noun урсгал Мэдээллийн усргал гэхэд илүү тохирохоор. Гэхдээ уртдаад байж магадгүй. Тодорхойлолт нь бол: an Internet service in which updates from electronic information sources (such as blogs or social media accounts) are presented in a continuous stream

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-02 05:28:31
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
forum noun хэлэлцүүлэг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:49:17
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
mature adjective насанд хүрэгчдэд зориулсан

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-03 02:59:24
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Personal plan noun Хувийн багц

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-02 05:28:46
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
plugin noun нэмэлт Plugin - Өмнө нь байсан, үндсэн "боломж" буюу "feature" дээр ямар нэг өөрчлөлт оруулалгүй залгадаг нэмэлт "боломж" учир нэмэлт гэж орчуулвал утга дүйх болов уу

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:47:08
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
post noun бичвэр

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-08-05 09:04:38
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Premium noun Дээд Зэргийн

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:48:21
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
pro noun про Аман ярианд ихэд хэрэглэгддэг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-10 02:31:41
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
reblog verb давтан блоглох

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-11 05:31:15
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
report verb мэдээллэх

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-03 02:58:58
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
subscription noun үйлчилгээ Угтаа бол захиалга гэсэн үг боловч яг Монгол утга руу хөрвүүлэхэд "үйлчилгээ" болж таараад байгаа юм

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-16 04:13:13
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
support noun дэмжлэг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:50:21
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
theme noun загвар Сайтын загвар, харагдац

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-16 04:15:00
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Two Step Authentication noun Хоёр Алхамт Баталгаажуулалт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-06 14:09:32
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Unlimited noun Хязгаарлалтгүй

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-17 10:38:06
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
website noun вэб сайт МУ -н Засгийн Газрын тогтоол, захирамжууд дээр "вэб сайт" гэсэн нэр томъёог ашигладаг.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-26 06:40:07
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:

Export as CSV