Stil- och komma igång-guide för översättningar till svenska

Se även:

Inledning

Vårt mål är att en användare/besökare ska uppleva att allt känns naturligt när man besöker webbplatser på svenska som bygger på WordPress.

Med tanke på att det är många olika personer som på olika sätt deltar i arbetet med att anpassa WordPress för en svensk publik, behövs det därför några gemensamma språkliga riktlinjer för detta arbete, eftersom den webbplats en besökare (utöver själva innehållet) består av strängar från WordPress-kärna, temat och troligtvis en rad olika tillägg. Två huvudområden för denna ”standardisering” är:

  • Stilnivå (Ska vi skriva ”Hejsan, hejsan” eller ”God dag, mitt herrskap”).
  • Terminologi, d.v.s. gemensamt ordval för vissa termer. T.ex. skulle man kunna översätta det engelska substantivet ”post” till post, artikel eller text, men i just detta fall har vi valt att genomgående använda ordet ”inlägg”.

Dokumentet är tänkt som ett hjälpmedel, snarare än att vara tvingande. I tveksamma fall är det lämpligt att rådgöra med andra översättare. Vid behov bör dokumentet också uppdateras.

I dokumentet finns dessutom en rad praktiska råd till dig som vill översätta WordPress: Vad man bör tänka på, hur man får hjälp o.s.v.

Språklig stil

Översättningarna på WordPress.com ska vara lätta att läsa och förstå. Sträva efter vänlighet, tydlighet, korthet och att använda aktiva meningar. Självklart behöver vi översätta själva meningen, men det är också viktigt att hitta ett språk med bra flyt. Läsaren ska känna att texten verkligen är skriven på svenska, och t.ex. inte innehåller engelska idiomatiska uttryck som bara översatts ord för ord.

Läs och förstå källtexten. Försök sedan att säga samma sak så naturligt som möjligt på svenska, och med samma information som i originalet.

Använd modernt, vardagligt språk. Använd aktiva meningar, de är oftast kortare och upplevs mer naturliga. Alltså hellre: ”Skapa tabellen genom att trycka på knappen” än ”När knappen trycks kommer tabellen att skapas”.

I språkversionen sv_SE använder vi genomgående tilltalsformen ”du”. Ordet ”ni” förekommer bara i de fall man uppenbarligen vänder sig till flera personer samtidigt.

Fällor vid översättning

Ibland är vi tvungna att göra ordagranna översättningar för att den svenska översättningen ska kunna fungera rent tekniskt. Men så långt det är möjligt ska vi försöka få till ett språk som flyter bra på svenska. Men viktigast av allt är att alla nödvändiga fakta finns med i översättningen.

WordPress.org försöker att använda en lättsam och personlig språkstil. Detta tar sig ibland uttryck i olika skämtsamma formuleringar. Om du vid översättningen inte kan få till ett skämt som känns genuint och naturligt på svenska, är det bättre att helt enkelt hoppa över själva skämtet än att försöka översätta den engelska frasen till punkt och pricka.

Undvik helst slanguttryck och alltför snäva branschuttryck, om du inte är säker på att ordet är så pass välkänt att missförstånd kan uteslutas. Här spelar det också roll vem texten vänder sig till. Texter som kommer att synas för publika besökare på en webbplats behöver överlag använda ett enklare språk utan onödiga IT-uttryck, samtidigt som man t.ex. i felkoder i API-gränssnitt (något som i princip bara kommer att läsas av utvecklare) ofta kan låta en del fackuttryck stå kvar på engelska.

Var inte rädd för att ändra ordens ordning.
Exempel: ”Adjust the %s settings.” skulle kunna översättas ”Ändra %s-inställningarna.”, men språket blir smidigare om man i stället skriver ”Ändra inställningarna för %s.”

Varning för särskrivningar. Vid översättning från engelska till svenska är det lätt hänt att man av bara farten översätter engelska uttryck ord för ord, och missar att de på svenska bör skrivas som ett sammansatt ord för att betydelsen ska bli rätt och språket flyta smidigt.

Interpunktion

Citationstecken

På engelska används olika citationstecken före och efter citatet. På svenska använder vi ” (Alt-0148 eller ”) både i början och slutet av citatet.

Av bekvämlighet använder vissa utvecklare raka citationstecken (”). Dessa översätter vi till grafiskt korrekta ” vid översättning (Utom där det ska vara raka citationstecken runt parametrar, t.ex. i html-taggar).

Apostrofer

På svenska undviker vi att använda apostroftecken för att beteckna genitiv. Om meningen blir otydlig på grund av att huvudordet slutar på -s kan man försöka ändra på meningsbyggnaden.

Kommatecken

Kommatecken används runt inskjutna bisatser.

Exempel: Tabellerna i texten, som du infogar i efterhand, ska helst vara centrerade.

Kommatecken används vid uppräkningar av fler än två objekt. Det ska inte vara något komma före ordet och/eller som föregår det sista ledet.

Exempel: Bakgrunden kan vara brun, blå, grön eller vit.

Kommatecken används även för att markera var decimalerna börjar i ett tal: ”Talet pi är ungefär lika med 3,14”. Observera att amerikansk engelska normalt använder kommatecken som tusentalsavgränsare och punkt mellan heltalsdelen och decimalerna.

Punkt (.)

Punkt används i slutet av meningar.

Punkt används vid förkortningar. Om en mening slutar med en förkortning sätts dock bara förkortningens punkt ut.

Punkter används för att dela upp nummer i t.ex. programvaruversioner (t.ex. ”WordPress 4.8”).

Rubriker och knapptexter avslutas INTE med punkt. Var uppmärksam på om frasen i källtexten slutar på punkt eller inte.

Kolon (:)

Kolon betecknar att en uppräkning kommer att följa. I detta fall ersätts ofta ordet och/eller före sista ledet av ett kommatecken.

Exempel: Du kan välja mellan följande alternativ: blå, grön, röd

Semikolon (;)

På engelska använder man ibland semikolon vid ”halvlång” paus. Undvik helst semikolon på svenska. För det mesta fungerar det bra att skriva punkt eller tankstreck i stället, och vid uppräkningar kommatecken.

Snedstreck (/)

Ibland används snedstreck i betydelsen och eller eller. Om utrymmet tillåter är det då för det mesta tydligare att skriva ut detta ord. När snedstreck används på svenska ska det normalt aldrig omges av mellanslag.

Hårt mellanslag ( )

I ordbehandlare kan man vanligen skriva ett hårt mellanslag (som inte låter sig radbrytas) genom att trycka på ctrl+shift+mellanslag. Tyvärr fungerar inte denna tangentkombination vid inmatning av text i online-systemet. Men om det finns risk att en radbrytning hamnar mellan olika delar av ett längre tal (t.ex. om talet presenteras i löpande text) kan html-koden   användas. Den kan även gärna användas mellan en sifferuppgift och efterföljande enhet, t.ex. ”Högsta tillåtna hastighet är 6 km/h.”.

Ellips (…)

Tre punkter skrivs gärna som ett tecken, antingen med Alt+0133 eller med html-koden ….

Sammansatta ord

Den bästa översättningen av uttryck som på engelska består av flera ord kan ibland vara ett sammansatt ord: ”Table of contents” blir förstås ”Innehållsförteckning”. Undvik dock att bygga alltför långa sammansatta ord, som kan göra texten svårare att läsa (och svårare att radbryta snyggt…)

Förkortningar

I allmänhet bör vi i första hand skriva ut hela ord och undvika förkortningar. Men det kan finnas skäl att använda förkortningar i exempelvis tabeller.

Stora eller små bokstäver i förkortningar?

För någorlunda vanliga förkortningar kan man med fördel kolla vad SAOL, Svenska Akademins Ordlista säger (tv, pc, PS)

För förkortningar i t.ex. företagsnamn är grundregeln att vi använder stora bokstäver om förkortningen uttalas bokstav för bokstav (ABB, IETF, USA) men små bokstäver (med initial stor bokstav) om förkortningen uttalas som ett ord (Ikea, Ica)

Namn på tillägg och teman

Namnet på ett tema eller ett tillägg betraktar vi som ett egennamn. Därför översätter vi dem inte, även om namnet skulle bestå av ord eller fraser som i andra sammanhang skulle gå att översätta. Tillägget ”Health Check” får alltså heta likadant på svenska. (Men menypunkten som tillägget skapar är översatt!)

Datum och tidsformat

I vissa projekt förväntas man översätta fraser som ser ut ungefär så här: ”F j, Y @ H:i:s”
Detta är en formateringskod för datum och tid. En källa till mer information om dessa formateringskoder är https://secure.php.net/manual/en/function.date.php.

Här är några exempel på lämpliga ”översättningar” av några vanliga format:

Engelska (format / exempel) Svenska (format / exempel)
F jS, Y @ H:i:sJanuary 3rd, 2013 @ 20:59:20 j F Y kl. H:i:s3 januari 2013 kl. 20:59:20
M j, Y g:i aJan 3, 2013 8:59 PM j M Y H:i3 jan 2013 20:59
n/j, y
1/3, 13
Y-m-d
2013-01-03

Tidsperioder

Mellanlångt streck (en-dash) används för uttryck i stil med ”Öppet 9–15”. Detta tecken kan matas in som Alt+0150 eller skrivas med html-koden – Tecknet ska inte omges av mellanslag.
Observera att mellanlångt streck inte ska ersätta det andra ledet i uttrycken från – till, mellan – och. Man skriver alltså i så fall ut hela uttrycket: ”Mellan 9 och 15”, ”Från januari till mars”.

Procent

I löpande text undviker vi tecknet % och skriver i stället ut ordet ”procent”. I tabeller och liknande ska det vara mellanslag (helst hårt mellanslag) mellan siffran och procent-tecknet. I de fall en översättning uppenbarligen innehåller CSS-kod med procenttecken ska det inte vara något mellanslag mellan siffrorna och procenttecknet.

Stor bokstav

Ny mening inleds med stor bokstav. Egennamn (Hans Gustafsson, Kalmar) inleds med versaler. I rubriker på engelska är det vanligt att nästan alla ord inleds med versal – i dessa fall använder vi små bokstäver på svenska.

Företagsnamn, varumärkesnamn och i programkod ska användningen av versaler följa originalet: WordPress, Microsoft Word o.s.v.

Referenskällor

Hur hittar man rätt ord, rätt stavning och rätt böjningsformer? Här följer ett antal lämpliga ställen att använda som referenser.

Vår egen översättningsordbok (glossary)

För att samma uttryck så långt det är möjligt ska översättas på samma sätt, har vi en egen ordbok (glossary), som finns på

När man översätter online på translate.wordpress.com markeras ord som finns i ordboken med punkter under ordet ifråga. Om man placerar musmarkören över det markerade ordet visas informationen ur ordboken (se bilden nedan). Observera att den automatiska matchningen inte alltid fungerar (kan bero på skillnad mellan stor och liten bokstav, singular/plural o.s.v.) Därför är det lämpligt att titta igenom ordboken någon gång innan man börjar översätta.

Tidigare översättningar i WordPress.org

Om ett ord eller uttryck redan har översatts inom WordPress.com eller WordPress.org bör man om möjligt behålla samma översättning som använts tidigare. Detta gäller i synnerhet om översättningen finns i huvudprojektet för WordPress, d.v.s. https://translate.wordpress.com/projects/wpcom/sv/default,
https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/sv/default och
https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/sv/default

Eller något standardtema, t.ex.
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-themes/twentyseventeen
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-themes/twentysixteen

Referenslitteratur

Svenska akademiens ordlista finns som gratis app. Mer information här:
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol

Svenska skrivregler, Liber förlag, ISBN: 978-91-47-11149-7

Myndgheternas skrivregler:
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html

Google translate (och andra system för automatisk översättning

Google translate kan ibland vara ett hjälpmedel när du letar efter rätt ord på svenska.
Men observera att du ALDRIG bör använda automatiska översättningar på WordPress.org om du inte först noga granskat dem. Det finns flera skäl till detta:

  • Dessa system tenderar att översätta enstaka ord men tappar lätt bort själva betydelsen av meningen som helhet.
  • De automatiska översättningarna missar ofta våra krav på stilnivå. De blir lätt för högtravande eller använder för mycket teknisk jargong.
  • Automatiska översättningar inkluderar ofta överflödiga tecken.
    Variabelparametrar (t.ex. %s eller %1$d) blir vanligtvis förvanskade. Det är lätt hänt att ett mellanslag eller en ny rad slinker med i slutet av fras.
  • De automatiska översättningarna tar inte hänsyn till vår ordlista.

Kommentarer

Ibland har utvecklarna lagt in kommentarer eller kontextbeskrivningar med fraserna. Denna information visas till höger när man har frasen framme. Här kan det t.ex. stå att texten kommer att visas på en knapp och därför bör vara högst cirka 13 tecken lång.

Källkoden

I de flesta fall finns det intill frasen som ska översättas länkar till den eller de platser i källkoden där frasen förekommer. Om det är oklart hur frasen är tänkt att användas kan man eventuellt ha nytta av att titta på programkoden runtomkring den plats där frasen förekommer. (I synnerhet gäller detta fraser med inplacerade variabler (t.ex. ”%1$s on %2$s”)

Automatisk propagering av översatta fraser

När en översatt fras godkänns kommer översättningen automatiskt att kopieras till andra delar av samma projekt. Om du har gjort översättningen i ”Dev” (utvecklingsversionen) kommer den alltså automatiskt att kopieras över till ”Stable” (den stabila versionen som är nedladdningsbar för användare.) Om exakt samma fras även finns under ”Readme” kommer den att kopieras även dit.

Tidigare förekom liknande automatisk propagering mellan olika projekt. Men detta skapade många problem, så den funktionen är numer avstängd.